PRZECHOWALNIA 0 produktów
KOSZYK 0 produktów   0
fb google+ twitter pinterest Instagram ISSUU

Serie / Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii

szukaj

Książka tygodnia

Atrament melancholii50,15 zł  do koszyka

Informacje o serii. Seria pod redakcją Leszka Brogowskiego

Zdjęcie: Książka

Rudolf Kassner

Liczba i oblicze wraz z wprowadzeniem. Zarys fizjonomiki uniwersalnej

Książka dokumentuje wzmożoną refleksję, jaka dokonała się w Niemczech po pierwszej wojnie światowej nad relacjami między matematyką, fizyką matematyczną a wyobraźnią poetycką i estetyczno-filozoficzną.

29,75 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Elżbieta Paczkowska-Łagowska

O historyczności człowieka. Studia filozoficzne

Antropologia fundamentalna stanowi dowód na to, że nie należy w myśleniu o człowieku poprzestawać na alternatywie stałej natury ludzkiej z jednej strony, z drugiej zaś historyczności w ujęciu hermeneutycznym.

37,40 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Sabina Kruszyńska

Zrozumieć niewiarę

Książka Zrozumieć niewiarę to próba oryginalnej egzegezy fenomenu – jak głosi jej podtytuł – „filozoficznego wyznania niewiary”. Autorka, skupiając się na świecie kultury francuskiej, bada dzieła takich znanych twórców i myślicieli, jak: François Rabelais, Michel Montaigne, Pierre Bayle, Voltaire czy Jean Jacques Rousseau.Zdjęcie: Książka

Agata Janaszczyk

Na granicy neokantyzmu. O filozofii Hansa Vaihingera

Książka jest próbą przypomnienia koncepcji filozoficznych neokantysty Hansa Vaihingera.

33,15 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Piotr Jan Przybysz

Filozofia sztuki Morawskiego

Punktem wyjścia dla Morawskiego jest przyjęcie roli, jaką sztuka odgrywa w życiu jednostki i zbiorowości ludzkiej.

Zdjęcie: Książka

Immanuel Kant

Spór z Eberhardem

Artykuły Johanna Augusta Eberharda skłoniły Kanta do sprecyzowania swoich wcześniejszych twierdzeń oraz podjęcia zagadnień uprzednio nieomawianych w granicach filozofii transcendentalnej.

33,15 zł  do koszyka
Zdjęcie: Książka

Praca zbiorowa

Naukowa koncepcja świata. Koło wiedeńskie

Niniejszy tom stanowi kontynuację starań o prezentację w języku polskim dorobku neopozytywistycznego, jego historyczne opracowanie oraz przedstawienie dyskusji, jakie wokół niego toczyły się bądź toczą do dziś.

Zdjęcie: Książka

Ernst Cassirer

Rousseau, Kant, Goethe

Książka zawiera eseje z zakresu historii idei, prezentujące panoramę myśli wieku XVIII, w centrum której stoi
Immanuel Kant.


Zdjęcie: Książka

George Berkeley

Dzienniki filozoficzne

Jedno z najważniejszych świadectw myśli brytyjskiego empiryzmu.


 

Zdjęcie: Książka

Immanuel Kant

O postępach metafizyki

Pierwsze w Polsce i na świecie wydanie pism metafizycznych Kanta.

Zdjęcie: Książka

Piotr Nowak

Ontologia sukcesu. Esej przy filozofii Alexandre

Krytyczna interpretacji kojèviańskich pojęć „końca historii” i „śmierci człowieka”.

Zdjęcie: Książka

Zbigniew Szawarski

Mądrość i sztuka leczenia

Rozprawa z dziedziny etyki medycznej, która poddaje analizie podstawowe pojęcia etyczne w kontekście decyzji lekarskich.

Zdjęcie: Książka

Immanuel Kant

Logika

Wykłady Immanuela Kanta na temat logiki, a zarazem genealogię Kantowskich pojęć i idei.

Zdjęcie: Książka

Leszek Brogowski

Świadomość i historia. Studium o filozofii Wilhelma Diltheya

Filozoficzna interpretacja koncepcji historii Wilhelma Diltheya.

Zdjęcie: Książka

José Ortega y Gasset

Ewolucja teorii dedukcyjnej

Jedna z ostatnich prac hiszpańskiego filozofa, analizująca Leibnizjańskie pojęcie zasady.

Zdjęcie: Książka

Artur Przybysławski

Coincidentia oppositorum

Książka o filozofii Talesa i Heraklita, których myśl nie mieści się w schemacie klasycznej filozofii europejskiej.

Zdjęcie: Książka

Stanisław Cichowicz

O refleksję konkretną. Cztery przykłady historyczne

Szkice z historii filozofii, które są zarazem oryginalnym sposobem filozofowania.

Zdjęcie: Książka

Bertrand Saint-Sernin

Rozum w XX wieku

Próba zdefiniowania pojęcia rozumu i racjonalności oraz interpretacji "dziejów" rozumu w nowych warunkach cywilizacyjnych, zagrożenia związane z dwudziestowiecznymi przemianami rozumu.

Zdjęcie: Książka

Bohdan Dziemidok

Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościami i wartościowaniem

Jak żyć? Jak żyć, by być wolnym i szczęśliwym człowiekiem, nie narażając się na negatywne reakcje innych ludzi, na restrykcje moralne i sankcje prawne? Jakie są dopuszczalne granice naszych dążeń do szczęścia i realizowania prawa do wolności?

Zdjęcie: Książka

Michel Foucault

Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych

Najważniejsza książka Michela Foucault i jedna z najważniejszych prac filozoficznych XX wieku.

Zdjęcie: Książka

Wilhelm Dilthey

Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych

Oryginalna koncepcja hermeneutyki i rozumienia, będąca kwintesencją poglądów niemieckiego myśliciela, wyznaczająca szlak współczesnej filozofii hermeneutycznej

Zdjęcie: Książka

Michel Foucault

Porządek dyskursu

Inauguracyjny wykład wygłoszony przez Foucaulta z okazji objęcia katedry w College de France.

Zdjęcie: Książka

Gilles Deleuze

Co to jest filozofia?

Filozofia to oczywiście konstruowanie pojęć, ale ta prosta odpowiedź spowija wielowarstwową, pasjonującą przygodę intelektualną.

Zdjęcie: Książka

Jean-Noël Vuarnet

Filozof-artysta

Książka o mało znanym, twórczym i wrażliwym aspekcie rozumu filozoficznego i o filozofach, zarazem niepospolitych artystach, którzy go poszukiwali: o Leonardo da Vincim, Campanelli, Giordano Brunie i Nietzschem.

Zdjęcie: Książka

Gaston Bachelard

Filozofia, która mówi nie

Nauka nie rozwija się poprzez akumulację swych osiągnięć; do przodu posuwa się wtedy, gdy znajdzie siłę, by zerwać z koncepcjami przeszłości. Powstają wtedy geometrie nieeuklidesowe, logiki niearystotelesowskie itp.

Zdjęcie: Książka

Paul de Man

Ideologia estetyczna

Amerykański filolog i krytyk literacki zajmujący się zwłaszcza aktem lektury. Jego książka jest unikatowym świadectwem rygorystycznej interpretacji tekstów filozoficznych, odsłaniającej ich nieredukowalne i nierozstrzygalne trudności.

Zdjęcie: Książka

Elżbieta Paczkowska-Łagowska

Logos życia. Filozofia hermeneutyczna w kręgu Wilhelma Diltheya

Życia nie można postawić przed trybunałem rozumu. Rozum wyłania się bowiem z życia i dzięki temu człowiek może je rozumieć, a poprzez nie historię. Filozoficzno-historyczne studium hermeneutycznej filozofii Wilhelma Diltheya i myślicieli

Zdjęcie: Książka

Gilles Deleuze

Filozofia krytyczna Kanta. Doktryna władz

Próba ujęcia trzech Kantowskich Krytyk jako spójnego systemu filozoficznego.

Zdjęcie: Książka

Georges Canguilhem

Normalne i patologiczne

Czy można określić, co to jest zdrowie i kiedy zaczyna się stan choroby, w inny sposób niż poprzez możliwość uczestniczenia w życiu społecznym?

Zdjęcie: Książka

Alexandre Koyré

Od zamkniętego świata do nieskończonego wszechświata

Historia kształtowania się między końcem XV a końcem XVII wieku nowoczesnego obrazu wszechświata, napisana przez wybitnego filozofa, którego interesują nie tylko naukowe pojęcia, ale także światopoglądowe konsekwencje tego historycznego p

Zdjęcie: Książka

Gaston Bachelard

Poetyka marzenia

Na skrzyżowaniu własnej interpretacji psychoanalizy i fenomenologii Bachelard rozwija oryginalną koncepcję marzącej wyobraźni jako nadmiaru.

Zdjęcie: Książka

Jean-Pierre Vernant

Źródła myśli greckiej

Nie było "greckiego cudu", twierdzi autor, ale istniały sprzyjające czynniki kulturowe, na przykład agora w środku miasta, dzięki której słowo stać się mogło w Grecji instrumentem politycznym. A to wymagało studiów nad językiem...

Zdjęcie: Książka

Alexandre Koyré

Mistycy, spirytualiści i alchemicy niemieccy XVI wieku

Cztery eseje o myślicielach z czasów reformacji, którym intelektualna uczciwość kazała zwrócić się przeciw Lutrowi, kiedy konformizm powstających kościołów protestanckich oddalał je od ideału moralnej naprawy zdegenerowanego Kościoła