• Issuu

Marcin Gawlicki

- architekt, konserwator zabytków, badacz i historyk architektury, autor wielu zrealizowanych projektów architektonicznych i konserwatorskich. W jego dorobku naukowym znajduje się blisko dwieście opracowań studialnych, ekspertyz naukowych, projektów badawczych oraz publikacji krajowych i zagranicznych związanych z konserwacją zabytków, ochroną krajobrazu kulturowego i krajowym systemem ochrony zabytków oraz historią architektury, w szczególności Gdańska. Jest autorem nagrodzonej monografii pt. Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945 – 1951. Kształtowanie koncepcji konserwacji i odbudowy (2012). Od 1976 do 2008 roku nauczyciel akademicki na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. W latach 1991 – 2003 sprawował urząd wojewódzkiego konserwatora zabytków w Gdańsku, a w 2007 - 2010 kierował Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa) oraz był przewodniczącym Komitetu do spraw Światowego Dziedzictwa w Polsce. Jest emerytowanym profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bierze udział w pracach gremiów eksperckich oraz kolegiów doradczych wydawniczych, muzealnych i konserwatorskich. Jest także członkiem Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Izby Architektów RP.