• Issuu
  • Antropolożka Karolina Bielenin-Lenczowska przeprowadziła etnograficzne badania terenowe w dawnej Colonii Rio Claro w stanie Paraná – wsi założonej w większości przez osadników z ziem polskich. Na ich podstawie próbuje odpowiedzieć na pytania: Jak migranci i ich potomkowie przekształcili i oswoili zastany krajobraz społeczno-językowy? Czym jest dla nich polskość? I co to w ogóle znaczy być Polakiem w południowej Brazylii?

    41,65 zł
  • W kontekście postkolonialnego Tahiti poszukiwanie lepszej przyszłości odbywa się w logice re-konekcji, ponownego nawiązania wielowymiarowych węzłów, połączeń i relacji miedzy ludźmi, nie-ludźmi, czasem i przestrzeniami. Rehabilitacja rdzennych systemów wiedzy, symboli, mobilno­ści i historii staje się jednocześnie projektem ekologicznym.

    46,75 zł
  • Antropologiczny opis procesów rozwojowych zachodzących we współczesnej Mongolii.

    46,75 zł
  • Sztuka ludowa to Nemezis polskiej inteligencji, nowoczesny fanta­zmat oparty na micie dobrego dzikusa oraz przekonaniu o auten­tyczności „człowieka naturalnego” i stanowiącej jego pochodną wierze w „prawdę prymitywu”. Ewa Klekot pisze m.in. o praktykowaniu tych przekonań i wierzeń przez kolejne pokolenia inteligentów różnych orientacji politycznych.