• Issuu
  • Próba zdefiniowania, czym jest teatr na podstawie analizy jego struktur czasowych.
  • Brzmienia czasu to kolejna książka Jerzego Limona z zakresu teorii teatru. Autor koncentruje się w niej na dwóch zasadniczych dla teatru zagadnieniach: aktorstwie i języku.

  • Zbiór szkiców na temat teatralności, ikonografii, intermedialności, a także statusu aktora i publiczności we współczesnym teatrze.

     

  • Analiza teatru telewizji jako dziedziny sztuki odrębnej zarówno od literatury, teatru scenicznego, jak i filmu.
  • Próba teoretycznej analizy teatru scenicznego, telewizyjnego i radiowego.