• Issuu
  • Rozmowy z francuskimi pisarzami, opublikowane w „Literaturze na Świecie”, tworzą fragmentaryczną mapę francuskiej literatury XX wieku.

  • Książka składa się z dwóch dopełniających się części. Pierwszą z nich jest historia oracji pogrzebowych (zarówno kazań – tekstów tworzonych przez duchownych, jak i mów pogrzebowych, których autorami były osoby świeckie) od antyku do końca XVII wieku.  Druga część książki to systematycznie uporządkowana bibliografia polskich drukowanych oracji pogrzebowych powstałych w XVII wieku.

  • Rozprawy i szkice profesora Zbigniewa Nowaka zamieszczone w niniejszym tomie składają się na wszechstronny obraz dziejów i kultury książki w Prusach Królewskich od XV do XVIII stulecia.

  • Kompletne wydanie notatek, które miały wejść do planowanej przez Prusa „naukowo opracowanej teorii twórczości literackiej”.
  • Pierwsza książka o twórczości Andrzeja Sapkowskiego, najwybitniejszego autora literatury fantasy w Polsce.